دادن تکراری

تماس با هماهنگ کننده روابط اهدا کنندگان در donate@jfsseattle.org یا (206) 861-3150 برای کمک.

تماس با ما

لطفاً بخش مورد نظر خود را برای تماس انتخاب کنید.

توجه: محدود به 500 کاراکتر.


خدمات درآمد داخلی خدمات خانواده یهودی سیاتل (JFS) را به عنوان یک بخش ۵۰۱ (ج)(۳) خیریه عمومی به رسمیت می شناسد. هدایا به JFS کسر مالیات در ایالات متحده است. شناسه مالیاتی فدرال ما # 91-0565537 است.

به خانواده خوش اومدي!

لطفا یک لحظه به ما اطلاع دهید ترجیحات ایمیل خود را.

تماس با ما

لطفاً بخش مورد نظر خود را برای تماس انتخاب کنید.

توجه: محدود به 500 کاراکتر.